Opis Programiranje u programskom jeziku Java
Trajanje 5 dana
Predznanje OBJ-TECH ili ekvivalentno znanje
Tko treba slušati Tečaj je namijenjen programerima početnicima(sve platforme), kao i dizajerima dinamičkih WWW stranica


SADRŽAJ:

JDK, javac prevoditelj, java interpreter. Eclipse (priprema IDE za razvoj Java aplikacija). Vrste komentara. Primitivni tipovi podataka. Klase, atributi i metode. Klasa aplikacije i main metoda. Konstruktorske metode. Free blok. Objekti, reference na objekte i životni ciklus objekata (kreiranje, upotreba i uništavanje objekata). Method overloading. Veze između klasa: asocijacija, zavisnost, kompozicija i nasljeđivanje. Stanje objekta. Method overriding. Pozivanje konstruktora i metoda iz natklasa. Vršna natklasa Object. Apstraktne klase. Sučelja. Polimorfne varijable. Nasljeđivanje sučelja. instanceof operator. final klase, atributi, metode i varijable. Polja u javi i varijabilni broj parametara metode (varargs). Osnovne vještine izrade grafičkih aplikacija: obrada događaja i raspoređivanje komponenata na kontejner (layout). Pojam paketa. Importiranje paketa i implementacija paketa. classpath varijabla. Ugniježđene klase i anonimne klase. Static i nonstatic atributi, metode i klase. Static blok. Static import. Obrada iznimaka (exceptions). Programer sâm definira iznimku. TryWithResources blok. Threadovi u Javi. Sinkronizacija tipa "međusobna isključivost", synchronized metode i blokovi. Serijalizacija objekata i transient atributi. Enumeracijske konstante. Modifikatori vidljivosti klasa, atributa i metoda. Omotačke klase. Generički tipovi. Java Collections (usporedba osnovnih tipova). ForEach petlja. Java 8 sučelja i funkcijska sučelja. Lambda izrazi.